Modalitats online i semipresencial

Humanium International University s’ha sumat a l’educació a distància, un model educatiu en auge centrat en l’estudiant i que utilitza les TIC en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Sobre aquesta base, Humanium imparteix en els seus programes formatius dues modalitats d’ensenyament, segons les necessitats i particularitats d’aquests: la online i la semipresencial, oferint el millor dels dos mons.

Les dues modalitats utilitzen la metodologia d’ensenyament e-learning. Per la seva banda, la modalitat semipresencial empra la metodologia b-learning, que alterna la docència online amb la presencial.

Tenint en compte això, el nostre model educatiu es fonamenta en els pilars següents:

Interdisciplinarietat

Humanium persegueix la interdisciplinarietat entre els estudis d’un mateix àmbit del coneixement, fins i tot de diferents àmbits. Per això, en dissenyar els plans d’estudis s’han buscat els nexes en comú entre les diferents disciplines per crear una estructura curricular que comparteixi assignatures i competències. Aquest model facilita a l’estudiant cursar dues titulacions alhora o dissenyar dobles titulacions en el futur per part de la Universitat.

A més, dins de cada programa també s’estableix l’aprenentatge interdisciplinari, ja que els resultats d’aprenentatge i els continguts es poden connectar, relacionar i integrar entre diferents assignatures.

Per tant, la interdisciplinarietat fomenta la interacció, cooperació i col·laboració dels professors i dels estudiants entre disciplines i entre matèries.

Flexibilitat i personalització

A Humanium, l’estudiant assisteix a les classes online on i quan vulgui, realitza les pràctiques, activitats i trobades presencials a la seva mida. És un model on els estudis s’adapten a la disponibilitat, preferències i forma de vida de l’estudiant.

Les eines que ofereix el campus virtual permeten treballar online de forma sincrònica, amb classes en directe per videoconferència, i asincrònica, quedant enregistrades i guardades a la plataforma per poder visionar-les en tot moment. Aquesta forma de treballar sincrònicament i asincrònicament atorguen a l’estudiant la flexibilitat que necessita en la seva gestió del temps, podent connectar-se a qualsevol lloc i ajustar-ne el ritme.

La Universitat té en compte les característiques, necessitats i interessos personals de cada estudiant, rebent un tracte individualitzat i personalitzat. A més, posa un tutor a la seva disposició que el guia i ajuda en tot moment, ja que el model educatiu també s’orienta cap a la humanització de l’ensenyament des de la proximitat i la implicació de i cap a tota la comunitat universitària.

Disseny curricular per mitjà de Mencions

Les Mencions són intensificacions curriculars que permeten a l’estudiant traçar el seu propi itinerari, especialitzar-se en una branca dins del camp d’estudi i obrir encara més el ventall professional. Algunes de les titulacions de Màster que ofereix Humanium estan dissenyades sota aquest model.

Trobades i activitats presencials

La metodologia b-learning dins de la modalitat semipresencial alterna les classes regulars online i les tutories amb trobades presencials intensives concentrades en dies on es realitzen diverses activitats formatives. Les trobades es realitzen principalment a Andorra als espais i instal·lacions de la Universitat.

Aquesta metodologia per trobades només s’imparteix en algunes assignatures dins de la modalitat semipresencial, i el nombre de trobades és variable*.

*Per exemple, unes assignatures, per la quantitat d’ECTS o per altres factors, requereixen organitzar dues o tres trobades durant el semestre, mentre que d’altres només en necessiten una. La durada de cada trobada també varia segons les necessitats de l’assignatura, des de tres dies a una setmana.

D’altra banda, la metodologia e-learning, que s’imparteix tant en la modalitat online com en la semipresencial, té la possibilitat que algunes assignatures organitzin activitats presencials formatives o extracurriculars relacionades amb els estudis. L’assistència presencial en aquests casos és opcional per a l’estudiant, i es retransmeten online en directe o es enregistren per si no es pot presentar, donant-li la possibilitat de participar a distància.

Formació integral, creativa i pràctica

El model educatiu d’Humanium està orientat cap a la formació integral de l’alumne per mitjà de l’estudi sedimentat i evolutiu de totes les assignatures i de la posada en pràctica dels continguts assimilats durant cada curs acadèmic, especialment de les matèries específiques de cada disciplina. Amb aquest model, l’aprenentatge i el creixement de l’estudiant es produeix de forma no lineal i es desenvolupa des de l’experiència i des del pensament i el procés creatius.