Avís Legal

Finalitat i propietat d’aquest lloc web

Heu accedit a aquest lloc web, titularitat d’HUMANIUM, SL (en endavant, “HUMANIUM”), domiciliada al carrer Passatge d’Europa, 1 – 4º (Ingeni, Edifici El Bolet), AD500 Andorra la Vella, inscrita en el Registre de Societats amb el número 18826 i en el Registre de Comerç amb el número 930077 A, i amb número de registre tributari 713931-X. L’adreça electrònica de contacte és info@humaniumuniversity.com.

El domini d’Internet www.humaniumuniversity.com, que permet accedir a aquest lloc web, està registrat per HUMANIUM.

La finalitat d’aquest lloc web és informar dels serveis que ofereix HUMANIUM (en endavant, “el Servei”).

Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest advertiment legal, així com en la política de privacitat, la qual també està a la seva disposició en aquest lloc web (en endavant, els “Termes i Condicions”). Així mateix, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir a la moral i l’ordre públic, de conformitat amb allò que estableix l’apartat relatiu a l’ús del Servei d’aquest advertiment legal.

Reserva de la facultat de modificació dels Termes i Condicions d’ús d’aquest lloc web

HUMANIUM es reserva la facultat d’efectuar, sense avís previ, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els Termes i Condicions. Per tant, HUMANIUM recomana als usuaris d’aquest lloc web que revisin els Termes i Condicions regularment.

Ús del Servei

Els usuaris han d’utilitzar el Servei de conformitat amb el que estableixen la llei, la moral, l’ordre públic, la bona fe, els bons costums i els Termes i Condicions.

En general, els usuaris han d’utilitzar el Servei adequadament, i no per dur a terme activitats il·legals o que constitueixin un delicte, atemptin contra drets d’altres persones o entitats o infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable.

En particular, a títol enunciatiu i no limitatiu, els usuaris es comprometen a:

– Fer ús del Servei de manera lleial i de conformitat amb la legislació andorrana vigent que sigui aplicable.

– No desviar ni intentar desviar cap funcionalitat del Servei del seu ús normal, com es defineix en els Termes i Condicions.

– No fer servir, per utilitzar el Servei, cap programari robot o qualsevol altre procés o eina automatitzada equivalent.

– No difondre cap dada, informació o contingut que tingui per efecte disminuir, interrompre o impedir l’ús normal del Servei, o interrompre o disminuir el flux normal de comunicacions. 

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web

Definició del terme “continguts”

El terme continguts fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, pels quals s’entén, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, els vídeos, les fotografies i els textos que s’hi mostren.

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts

Els continguts d’aquest lloc web són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge o drets o posicions jurídiques de contingut econòmic anàleg titularitat d’HUMANIUM o de tercers que li han atorgat les llicències o autoritzacions pertinents. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els continguts (mitjançant, entre d’altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació), llevat que HUMANIUM o els tercers titulars dels drets o les posicions jurídiques els ho autoritzin, bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions per escrit a aquest efecte.

Per tant, HUMANIUM es reserva la facultat de fer ús de marques d’aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en tot cas, HUMANIUM es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris d’aquest lloc web que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge o drets o posicions jurídiques de contingut econòmic anàleg que s’han indicat.

En cas que un usuari consideri que algun dels continguts d’aquest lloc web vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho ha de notificar immediatament a HUMANIUM mitjançant l’adreça electrònica indicada més amunt, per tal que HUMANIUM pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

Dret d’exclusió

HUMANIUM es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense avís previ i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web als usuaris que incompleixin els Termes i Condicions. Aquesta facultat d’HUMANIUM és sense perjudici de les accions legals eventuals que pugui iniciar contra els usuaris.

Responsabilitat

1. Responsabilitat dels usuaris

Els usuaris utilitzen el Servei sota la seva total responsabilitat.

Tots els dispositius i programes informàtics associats necessaris per accedir al Servei són responsabilitat exclusiva dels usuaris. Per tant, és responsabilitat dels usuaris prendre totes les mesures adequades i necessàries per protegir les seves pròpies dades, sistemes informàtics o programes informàtics de la contaminació per possibles virus.

Així mateix, els usuaris són els únics responsables de l’ús que facin del Servei.

2. Responsabilitat d’HUMANIUM

HUMANIUM no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la utilització que els usuaris facin del Servei.

HUMANIUM no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponibilitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors.

HUMANIUM no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per part de programes informàtics, virus o altres elements que escapin al seu control.

HUMANIUM no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant aquest lloc web (com ara Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn i similars). Per tant, HUMANIUM no és responsable de la disponibilitat tècnica, la qualitat o l’exactitud, entre d’altres, dels serveis, els continguts o altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a resultat del seu ús, llevat que, pel que fa a continguts, HUMANIUM tingui un control directe sobre l’edició d’aquests.

Sense perjudici de l’anterior, en cas que un usuari consideri que, mitjançant algun dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir a través d’aquest lloc web, es vulneren drets o posicions jurídiques de tercers, ho ha de notificar immediatament a HUMANIUM per mitjà de l’adreça electrònica indicada més amunt, per tal que HUMANIUM pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

HUMANIUM pot interrompre l’accés al Servei, temporalment o definitiva, en cas que no pugui o, simplement, no vulgui continuar explotant el Servei. En aquests casos, l’accés dels usuaris es cancel·larà de manera immediata sense que puguin requerir responsabilitats a HUMANIUM.

Així mateix, HUMANIUM es reserva el dret, en qualsevol moment i sense avís previ als usuaris, de modificar qualsevol dada, informació o altres continguts del Servei, en actualitzar o corregir errors o inexactituds.

Sempre que no contradigui allò que estableix la legislació aplicable, en cas que, eventualment, HUMANIUM sigui considerada responsable de danys i perjudicis no establerts en aquest article, la responsabilitat d’HUMAMNIUM es limita als danys i perjudicis certs, reals i concrets.

En tot cas, HUMANIUM no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels Termes i Condicions per part dels usuaris.

Autorització d’enllaços

Qualsevol enllaç de tercers en aquest lloc web ha d’anar dirigit a la seva pàgina principal. Queden prohibits expressament els enllaços profunds, l’entramat i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats per escrit per HUMANIUM.

Així mateix, HUMANIUM prohibeix la creació d’enllaços a aquest lloc web des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

Legislació aplicable i jurisdicció

Els Termes i Condicions es regeixen per la legislació andorrana.

Els usuaris d’aquest lloc web se sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, d’acord amb el dret, els pugui correspondre.

L’anterior és sense perjudici que, per raó de la condició de consumidor d’un usuari, per imperatiu legal pugui ser aplicable una altra legislació o jurisdicció.

Darrera actualització el 16 de juny del 2021