Política de Privacitat

1. Responsable del tractament de les seves dades personals

Responsable del tractament: HUMANIUM, SL (en endavant, “HUMANIUM”), inscrita en el Registre de Societats del Principat d’Andorra amb el número 18826 i en el Registre de Comerç i Indústria del Principat d’Andorra amb el número 930077 A, i amb número de registre tributari L-713931-X i domicili social al carrer Passatge d’Europa, 1 – 4º (Ingeni, Edifici El Bolet), AD500 Andorra la Vella. És la societat responsable del tractament de qualsevol dada personal que ens faciliteu mitjançant l’emplenament dels formularis d’informació o sol·licitud que aquesta entitat posa a la vostra disposició en el lloc web www.humaniumuniversity.com o en format paper.

2. Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana prop de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA)

En compliment d’allò que requereix la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQPD”), i els reglaments que la desenvolupen, HUMANIUM us informa que qualsevol dada personal que ens faciliteu passarà a formar part dels fitxers corresponents titularitat d’HUMANIUM, degudament inscrits a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (www.apda.ad/ca).

3. Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals

3.1. Finalitats del tractament

HUMANIUM pot tractar les vostres dades personals per a les finalitats que es descriuen a continuació:

Mitjançant el formulari de contacte que HUMANIUM posa a la vostra disposició en el lloc web www.humaniumuniversity.com perquè pugueu fer sol·licituds d’informació, consultes o reclamacions, aquesta entitat recollirà i tractarà les vostres dades personals amb la finalitat de poder gestionar la vostra sol·licitud, així com per dur a terme tots els tràmits o procediments necessaris per donar-hi curs.

3.2. Base jurídica del tractament

El tractament es fa de conformitat amb el consentiment eventual que hàgiu atorgat, segons el cas. Podeu retirar aquest consentiment quan ho desitgeu, tot i que, igualment, aquesta retirada faria impossible continuar la tramitació de la vostra sol·licitud.

3.3. Termini de conservació de les dades personals

En general, les vostres dades personals es conservaran durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats establertes en aquest document. Posteriorment, les vostres dades personals es conservaran durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat amb la legislació aplicable.

4. Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis, i transferències a tercers països o organitzacions internacionals (transferències internacionals)

4.1. En cas que sigui necessari, per aconseguir les finalitats esmentades anteriorment, les vostres dades personals es poden comunicar a les categories de destinataris següents:

a) Proveïdors de serveis d’HUMANIUM que hagin de processar les vostres dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, segons les instruccions d’HUMANIUM i de conformitat amb aquesta política de privacitat i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat; i,

b) Tercers que no tinguin relació amb HUMANIUM, si HUMANIUM identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable; (2) fer complir els termes i les condicions del producte o servei adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions, i (3) detectar, prevenir o abordar d’una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics.

4.2. HUMANIUM no fa transferències internacionals de dades personals de conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (en endavant, “RGPD”).

5. Drets en relació amb les vostres dades personals

En compliment de la LQPD, i els reglaments que la desenvolupen, HUMANIUM us informa que, per exercir els drets d’accés, rectificació i supressió de les vostres dades personals, reconeguts per aquesta normativa, heu d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça electrònica info@humaniumuniversity.com, a la qual heu d’adjuntar una còpia del vostre passaport o un altre document nacional d’identitat.

D’altra banda, de conformitat amb el RGPD, si us trobeu a la Unió Europea, al marge dels drets anteriors, també podeu exercir els drets següents:

– dret a la limitació del tractament, dret a la portabilitat de les dades, dret a oposar-se al tractament;

– en els casos en què el tractament es basi en el vostre consentiment, el dret a retirar aquest consentiment sense que això afecti la licitud del tractament de les dades basades en el consentiment previ a la retirada; i

– dret a interposar una reclamació davant una autoritat de control de l’àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 

Podeu exercir els drets anteriors enviant una comunicació escrita i signada a l’adreça electrònica info@humaniumuniversity.com, a la qual heu d’adjuntar una còpia del vostre passaport o un altre document nacional d’identitat.

Així mateix, podeu obtenir informació addicional sobre els vostres drets dirigint-vos a una autoritat de control en matèria de protecció de dades.

6. Seguretat

HUMANIUM us garanteix que el tractament que durà a terme de les vostres dades personals està sotmès al secret professional més estricte, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les vostres dades personals i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori o l’accés no autoritzat.

7. Canvis en la política de privacitat

Aquesta política de privacitat està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment. Per l’anterior, us recomanem que la consulteu regularment.

Darrera actualització el 16 de juny del 2021