Qualitat Humanium

En Humanium International University, la qualitat de les activitats docents de l’alumnat, dirigides sempre cap a l’excel·lència, és un compromís. Per això hem creat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) que estableix tots els mecanismes i processos necessaris per assegurar-la.

Entre ells, comptar amb professorat degudament qualificat i professional, i amb uns plans d’estudis coherents i efectiusque permetin adquirir els resultats d’aprenentatge esperats.

Per al disseny del SGIQ s’han respectat els principis de legalitat, publicitat, transparència i participació seguint els Estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai Europeu d’Educació Superior (ESG) (ENQA, 2015). La seva finalitat és garantir l’èxit dels programes formatius i assolir els objectius definits en el Pla Estratègic de la Universitat.

El SGIQ està constituït per dos documents fonamentals: Manual de Qualitat i el Manual de Processos.

Objectius

 • Descriure el SGIC
 • Implantar un SGIC eficaç
 • Presentar el SGIC a externs
 • Comunicar la política de qualitat d’Humanium International University
 • Controlar les activitats de revisió de la qualitat
 • Comunicar els procediments d’Humanium International University
 • Formació de personal en matèria de qualitat

Manual de Qualitat

El Manual de Qualitat es defineix per la Norma ISO 9001:2015 com el “document que especifica el sistema de gestió de la qualitat d’una institució”. S’hi determina i defineix la Política de qualitat. Indica l’organització i els processos que Humanium International University estableix per implantar, desenvolupar i fer el seguiment i millora del SGIQ.

Manual de Processos

El Manual de Processos consisteix en el conjunt de processos sistemàtics de treball i actuació. A més, es troben degudament documentats per certificar la qualitat de l’ensenyament i els serveis a la Universitat.

Política de Qualitat y Missió

Missió

La Missió de la Humanium International University consisteix en la formació integral de l’estudiant, per formar nous titulats amb els coneixements, les habilitats i les competències que demana la societat actual.

Política de qualitat

Per complir aquesta missió, es defineix la política de qualitat, a través de la qual la Direcció es compromet a desenvolupar les accions corresponents per donar compliment amb les necessitats i les expectatives dels grups d’interès, assegurant una formació de qualitat que busqui la millora contínua i l’excel·lència.

Aquesta política inclou una especial sensibilitat per atendre aquells que per diverses circumstàncies no puguin accedir a centres presencials, o als que, podent, prefereixin optar per solucions més obertes i innovadores que les tecnologies emergents obrin a la xarxa.

Així mateix, té com a objectiu promoure el comportament ètic, la lluita contra el frau acadèmic, la defensa de la llibertat acadèmica, la prevenció de la intolerància i de la discriminació de qualsevol mena dels estudiants o del seu personal.

El desplegament de la política de qualitat s’evidencia en la implantació d’un sistema d’assegurament intern de qualitat (SAIQ), que s’aplica a cada centre i departament responsables dels títols.

La Política de Qualitat d’ Humanium International University es troba a disposició de qui vulgui consultar-la a la seva pàgina web.

Els principis claus que orienten la política de qualitat de Humanium International University són:

 1. Fer possible l’accés als estudis universitaris a qualsevol persona que amb la formació prèvia adequada ho vulgui fer, i eliminar completament les barreres, de distància, horaris, lloc, culturals i socials, que ho impedeixin.
 2. Implementar així els recursos docents i investigadors mitjançant el desenvolupament de les tecnologies emergents, que sigui possible oferir un ensenyament d’alt nivell, atenta especialment als canvis culturals, tècnics i socials.

Valors

En el compliment dels seus objectius de Qualitat, Humanium International University subratlla el compliment dels seus valors:

 1. Compromís amb lèxit dels estudiants.
 2. Personalització de les tasques docents amb l’acompanyament a l’estudiant al llarg del procés d’aprenentatge.
 3. Atenció constant a la innovació a la metodologia d’ensenyament i aprenentatge.
 4. Capacitat de resposta a les expectatives dels grups dinterès (estudiants, personal docent i investigador, personal de gestió i administració, administracions públiques i societat en general).
 5. Oferta de títols i programes que atenen les necessitats de la societat.
 6. Acurada atenció a la qualitat dels ensenyaments i els recursos.
 7. Plantejament obert a les dimensions internacionals de la formació universitària.
 8. Aposta decidida per la transparència a tots els grups dinterès.

Manual de Qualitat

En aquest manual es troben les línies generals per al desenvolupament, la gestió i la documentació necessària que asseguren un efectiu sistema d’assegurament intern de qualitat. La seva aplicació està orientada a garantir la qualitat de Humanium mitjançant els procediments, així com a la millora contínua.

Ver Manual